top of page

Het Kruispunt is een jonge gemeente in opbouw. Elke zondag komen we 's ochtends en 's middags samen in een eredienst in de Petruskerk in Serooskerke (Walcheren). Daarnaast organiseren we veel andere activiteiten. Ons verlangen is dat we nu en in de toekomst een plek zijn waar mensen zich welkom voelen, zodat er ruimte ontstaat om zich open te stellen voor de woorden van God en er sprake is van een persoonlijk geloof en groei in het geloof. 

Vanaf 1 oktober 2020 zijn we een zelfstandige gemeente. Aan de vorming hiervan is een periode van anderhalf jaar voorafgegaan waarin er als gemeente-in-wording diensten belegd werden en het initiatief zich kon ontwikkelen onder leiding van een commissie onder verantwoordelijkheid van de PKN classis Delta.

 

Ons geloof

Wij geloven in de Bijbel als het Heilig Woord van God. In Zijn Woord maakt de Drie-enige God Zich aan ons bekend: God de Vader Die Zijn Zoon heeft gegeven uit liefde voor deze wereld, God de Zoon Die zondaren verlost en God de Heilige Geest Die harten vernieuwt en brengt tot het geloof in Christus. Het werk van de Heilige Geest is de sleutel tot een heilig, christelijk leven. De kern van wat we geloven, wordt onder andere samengevat in de Apostolische Geloofsbelijdenis.

Onze doelen

Het is ons verlangen dat wie een levende relatie met God missen, door Woord en Geest worden aangeraakt, zodat zij door het geloof verbonden worden met onze Zaligmaker Jezus Christus en in geloofsverbondenheid met Hem leren leven. En ook dat gelovigen door middel van de erediensten en andere activiteiten binnen de gemeente groeien in het geloof en de liefde tot God en anderen.

Beleidsplan en plaatselijke regeling

De richting waarin we ons in de periode 2021-2025 willen ontwikkelen, hebben we beschreven in een beleidsplan.

Daarnaast is er een plaatselijke regeling opgesteld om aan te geven hoe allerlei (praktische) zaken in onze gemeente geregeld zijn.

 

 

Hervormde gemeente

Als Hervormde gemeente weten we ons verbonden met de gereformeerde belijdenisgeschriften (de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels). Deze zijn voor ons een verwoording van ons geloof. We willen de eer geven aan God, de Schepper van ons leven. Het is een vreugde om Hem te kennen en te weten dat Hij door Christus als een Vader voor ons zorgt. Hij vraagt van ons dat we God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Het geloof geeft ons troost voor ons leven en sterven door het kennen van de Heere Jezus. Hij maakt Gods liefde zichtbaar op deze aarde; redding is er alleen door het geloof in Hem. Dit geloof is geschenk van de Heilige Geest, Die daarvoor Gods Woord gebruikt. 

bottom of page